הרב אסף

הרב אסף

הרב אסף

Blog Articleלאחר מות אביו מהמגפה, האחריות נופלת על קאי, והוא חייב להחליט: להתחתן עם המלכה לונה ולהציל את העולם מהמגפה, ולאחר מכן לונה תשתלט על העולם, או להסתכן במלחמה עמה?

כיבד את הבקשות שלנו להזכיר שמות יקרים לנו, להעלות לחופה חברים שיחזיקו את קצוות הטלית מעל ראש החתן.סיפר על משמעות היין והחופה.קליל, מצחיק ולעניין! עם תוספת של טאצ' רוחני :-) הגענו אליו דרך האתר כי ראינו שיש פה המלצות מקסימות עליו- וזו הייתה הצלחה אני מאוד מקווה שההמלצה הזו שלנו "תמשיך את המסורת":)))

ויהי ה' את יוסף במדרש עם שאר השבטים לא כו' לפי שהי' בבית אדוניו המצרי ע"ש. דכתיב רבות רעות צדיק. ומכולם יצילנו ה'. ועמך כולם צדיקים לכן רבות רעות מסבבים אותם וה' אתנו.

ברש"י ממדרש ראה יעקב כל האלופים נתיירא אמר לו הקב"ה ניצוץ אחד משלך כו' בית יעקב אש כו' עשו לקש כו'. פי' כי ע"י שראה כח אלופי עשו נתחזק כחו. וכינס כל הכחות להלחם נגדו. וז"ש ולאום מלאום יאמץ כי ע"י התחזקות כח היצה"ר נתוסף כח ביצ"ט להלחם נגדו.

וישב יעקב בארץ מגורי אביו אמרו חז"ל ביקש לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף. פי' ביקש לישב בשלוה בארץ מגורי אביו בבחי' מדת הדין להיות נתקן גם מדת הדין שנפרץ ע"י עשו כמ"ש בפרשה הקודמת מזה.

לעיתים קרובות היא רואה דם על קירות הארמון. במהלך הספר, מצבה הנפשי מתחיל להידרדר אט אט. מקור הנחמה היחיד של וינטר מההזיות הוא השומר שלה, חבר הילדות, ג'ייסין. הנסיכה וינטר וסקרלט הופכים אופקים לחברות קרובות. הנסיכה וינטר זוכה להערצה מצד אנשי הלבנה בזכות החסד והאדיבות שלה, ולמרות הצלקות שפוגעות בפניה, אומרים שיופיה עוצר נשימה עוד יותר מזה של אמה החורגת, המלכה לונה.

הוא עבר איתנו על כל שלבי החופה, הסביר בדיוק מה יאמר, וביצע איתנו תיאום ציפיות ובקשות אישיות שלנו.

אילו הי' ראובן יודע כו'. פי' שהאבות כל מעשיהם הי' תורה. לאשר בכל פעולתם השתתפו כח תולדותיהם ושיזכו זרעם אחריהם. וז"ש יצוה בניו כו'. פי' שיחבר מעשיו לתולדותיו כנ"ל. לכן נקראו אבות כדאיתא אין אבות אלא שלשה. ולכן זכו שמעשיהם כתובים בתורה.

מלחמות ליובאוויץ': חסידות חב"ד ברוסיה הצארית מוקדש לתולדותיה ולמאבקיה של חסידות חב"ד, שנודעה כאחד הזרמים החסידיים הבולטים והפעילים ביותר במרחב היהודי של תחום המושב ברוסיה...

כיצד נראו חייהם של ילדים יהודים בארצות מרכז אירופה לפני שלוש מאות שנה?

המלכה לוַנה בלקבורן: לונה היא המלכה המרשעת השולטת בירח. היא רוצה לשלוט גם על כדור הארץ, והיא יוצרת מחלה, מגפה שתתקוף רק אנשים מכדור הארץ, ולא תושבי לבנה.

שילב שירה משמחת באווירה נעימה והשראה נינוחת בקהל נתן לנו להוסיף לטקס נתינת טבעת לחתן בהקדשה אישית והיה קשוב לבקשותינו.

מַה מָּצינוּ, מכל מקום, מלווה מלכה, מקרא מפורש, מראה מקום

ומזה עצמו צריך ליפול בושה על האדם שלא יוכל לעשות נגד רצון הקב"ה רק לעשות הכל לש"ש לברר שמלכותך מלכות כל עולמים כנ"ל. והבן. וישוב הדעת הנ"ל בא ע"י שוימאן מקודם בלי טעם וימאן ויאמר כנ"ל:

Report this page